Idea Suggestion กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

เสนอโดย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ