จำนวน Idea Suggestions 134 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 79 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 24 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 65 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ 73 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มความปลอดภัย 11 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มสิ่งแวดล้อม 22 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่ม 5 ส. 19 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2559 13 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2560 26 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2561 37 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2562 0 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2563 1 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2564 12 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2565 15 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2566 7 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2567 23 เรื่อง
 • จำนวน คลังปัญหา 45 เรื่อง
  จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม 33 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย 7 โครงการ
 • จำนวน ผลงานนวัตกรรม 24 โครงการ
 • จำนวน ผลงานโครงการเพื่อสังคม 2 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2559 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2560 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2561 3 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2562 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2563 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2564 4 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2565 12 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2566 9 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2567 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคมที่มีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ (เวทีประกวด) 10 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PSU Innovation Challenge 7 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PSULINET Showcase 6 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PULINET วิชาการ 8 โครงการ
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 1 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ 0 คน

 • ข้อมูลล่าสุด 20/06/2024 12:19:08 น.