จำนวน Idea Suggestions 101 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 62 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 19 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 51 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ 53 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มความปลอดภัย 8 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มสิ่งแวดล้อม 17 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่ม 5 ส. 16 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2559 13 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2560 26 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2561 37 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2562 0 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2563 0 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2564 12 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2565 13 เรื่อง
 • จำนวน คลังปัญหา 41 เรื่อง
  จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม 9 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย 4 โครงการ
 • จำนวน ผลงานนวัตกรรม 4 โครงการ
 • จำนวน ผลงานโครงการเพื่อสังคม 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2559 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2560 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2561 2 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2562 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2563 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2564 2 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2565 0 โครงการ
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 1 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ 0 คน

 • ข้อมูลล่าสุด 19/05/2022 21:58:53 น.