จำนวน Idea Suggestions 103 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 64 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 19 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 51 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ 54 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มความปลอดภัย 8 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่มสิ่งแวดล้อม 17 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions กลุ่ม 5 ส. 16 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2559 13 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2560 26 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2561 37 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2562 0 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2563 0 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2564 12 เรื่อง
 • จำนวน Idea Suggestions ปี 2565 15 เรื่อง
 • จำนวน คลังปัญหา 41 เรื่อง
  จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม 21 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย 4 โครงการ
 • จำนวน ผลงานนวัตกรรม 16 โครงการ
 • จำนวน ผลงานโครงการเพื่อสังคม 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2559 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2560 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2561 3 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2562 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2563 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2564 4 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคม ปี 2565 9 โครงการ
 • จำนวน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และโครงการเพื่อสังคมที่มีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ (เวทีประกวด) 3 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PSU Innovation Challenge 3 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PSULINET Showcase 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวด เวที PULINET วิชาการ 1 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2559 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2560 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2561 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2562 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2563 0 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2564 2 โครงการ
 • จำนวน ผลงานประกวดเวทีต่างๆ ปี 2565 2 โครงการ
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 1 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 2 คน
 • จำนวน บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ 0 คน

 • ข้อมูลล่าสุด 08/02/2023 04:02:34 น.