เครื่องทำลายหลอดไฟ สำนักวิทยบริการ

เครื่องทำลายหลอดไฟ สำนักวิทยบริการ

Screenshot 2023-04-26 192318

ID 2393

เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

มีหลอดไฟเหลือใช้จากการเสื่อมคุณภาพและเสียจำนวนมากไม่สะดวกในการทำลาย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำเครื่องทำลายหลอดไปจากวัสดุเหลือใช้ในอาคารเรียนรวม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้เครื่องทำลายหลอดไฟ

  2. ลดปริมาณขยะหลอดไฟที่ชำรุดและเสียหาย
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

#การประกวดนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดรายจ่าย และสร้างรายได้เพิ่ม อีกทั้งยังช่วยปกป้องดูแลสภาพแวดล้อม
.
กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาในชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยายพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี”
.
สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม