หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/โครงการเพื่อสังคมล่าสุด

บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม

ไอเดียล่าสุด

เสนอโดย คมกริช รุมดอน, จุฑารัตน์ ปานผดุง, กมลทิพย์ หลงหา และ ชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ