หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/โครงการเพื่อสังคมล่าสุด

บุคคลดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม

ไอเดียล่าสุด

เสนอโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, จุฑารัตน์ ปานผดุง,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธ์,กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, จันทิมา จริยวัตกุล,นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง,ศลิษา เลื่ยมสุวรรณ,ถกลรัตน์ ทองได้หนู,นูรียะห์ ดาแซ,นุสรา แดงสุข, แน่งน้อยดวง สุริยา, อรอนงค์ พึงจิตต์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน, ถกลรัตน์ ทองได้หนู, นุสรา แดงสุข
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, มัรวาน จูแซ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, กมลทิพย์ หลงหา, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ