นิทรรศการสำนักงานสีเขียวเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ

นิทรรศการสำนักงานสีเขียวเสมือนจริงของสำนักวิทยบริการ

Picture1

ID 2391

เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ได้รางวัลระดับดีมาก เหรียญเงิน ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประกาศสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน จึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง มาพัฒนาเป็นระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ เพื่อช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
 1. การวางแผน 
  การออกแบบจัดการนิทรรศการ เป็นขั้นตอนในการพิจารณาหัวข้อของการสื่อสาร โดยคำถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ สื่อสารภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนเป็นขั้นตอนในการกำหนดขอบเขตของระบบภายในนิทรรศการเสมือนจริง ภาพรวมของฟังชันการทำงานของระบบ รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนา
 2. การออกแบบ พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรออกแบบกราฟิก 3D สร้างสภาพแวดล้อมจำลองและวัตถุในรูปแบบโมเดล 3 มิติ และซอฟต์แวร์พัฒนาระบบนำชมเสมือนจริง สำหรับการจำลองสถานที่จากภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งรองรับภาพแบบ 360 องศา ภาพพาโนรามา วัตถุที่เป็นองค์ประกอบ เพื่อสร้างระบบนิทรรศการเสมือนจริง
 3. การทดสอบระบบและการเผยแพร่
  การตรวจสอบการเชื่อมโยงของลิงค์ การตรวจสอบฟังชันการทำงานของปุ่ม การวางจุดเชื่อมต่อระว่างภาพ เป็นต้น และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหากการทำงานของระบบมีความผิดปกติ จากนั้นทำการส่งออกไฟล์ของระบบทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ HTML5 ที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถทำให้เข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่และทุกเวลา
 4. การประเมินผล 
  1) ประสิทธิภาพของระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านประเมินประสิทธิภาพของระบบและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก
  2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 33 คนต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.45, S.D.=0.87)

ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่  https://vr.oas.psu.ac.th/greenvr

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการที่มีประสิทธิภาพ

2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ

3) ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ได้รางวัลระดับดีมาก เหรียญเงิน ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) สำนักวิทยบริการได้นำองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริงรับงานทั้งภายในและภายนอกซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับสำนักวิทยบริการและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สำนักวิทยบริการมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาใช้กับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ และการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักวิทยบริการจะเป็นผู้นำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสมือนจริงให้กับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้งานทำให้ประหยัดทรัพยากรที่เป็นกระดาษจากการจัดนิทรรศการด้วยสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มุ่งเน้นเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย