เสนอโดย จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 6