Idea Suggestion กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สมศักดิ์ รัตนน้อย ภาดา สายอ่อนตา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อดุลย์ วันสุไลมาน
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ