เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร, นิชดา นวลละออง
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน, ถกลรัตน์ ทองได้หนู, นุสรา แดงสุข
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, มัรวาน จูแซ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, กมลทิพย์ หลงหา, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย คมกริช รุมดอน, จุฑารัตน์ ปานผดุง, กมลทิพย์ หลงหา และ ชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 5