เสนอโดย คมกริช รุมดอน, จุฑารัตน์ ปานผดุง, กมลทิพย์ หลงหา และ ชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 5