เสนอโดย พรหม จันทาโพธิ์, คณิศร รักจิตร, อำนาจ สุคนเขตร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ