Eco-Cooler

Eco-Cooler

Screenshot 2023-04-26 202217

ID 1138

เสนอโดย สมบัติ นพจนุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากว่าอาคารสถานที่ของสำนักฯเป็นอาคารระบบปิด มีการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและความสุขสบายให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงเพื่อรักษาสภาพสื่ิอสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับต้นๆของการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

 

 

 

 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

 

จากภาพด้านบนแสดงวัฏจักรการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นที่สถานะเป็นก๊าซมีความดันและอุณหภูมิต่ำ(สีฟ้า)จะถูกดูดและอัดโดยคอมเพรสเซอร์ ทำให้มีความดันและอุณหภูมิสูง(สีม่วง) ส่งเข้าที่แผงระบายความร้อน จะถูกถ่ายเทความร้อนด้วยอากาศที่พัดผ่านทำให้อุณหภูมิลดลง เกิดการควบแน่น ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่มีความดันสูง(สีแดง) จากนั้นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะผ่านหัวฉีดเข้าสู่แผงคอล์เย็น ทำให้ความดันลดลง(สีน้ำเงิน)เกิดการระเหยและดึงความร้อนจากอากาศ

รอบๆ ทำให้อุณหภูมิรอบๆลดลง จากนั้นสารทำความเย็นที่สถานะเป็นก๊าซ(สีฟ้า) ความดันและอุณหภูมิต่ำ จะถูกดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ต่อไป

จากคุณสมบัติของสสารที่กล่าวว่า เมื่อสสารขยายทำให้ความดันลดลง จะดึงความร้อนจากบริเวณรอบๆ  จึงถูกนำมาใช้กับอากาศที่มาระบายความร้อนที่แผงคอนเดนซิ่ง เพื่อที่จะทำให้ก่ารเเลกเปลี่ยนความร้อนมากดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาระงานของคอมเพรสเซอร์ลดลง ส่งผลทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศลดลง ดังแสดงในรูปด้านล่าง

 

 

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย