ระบบประเมินผลออนไลน์ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

ชื่อผลงาน ระบบประเมินผลออนไลน์ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อนุภาพ ด้วงนิ่ม
  • คณิศร รักจิตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ