ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอโดย คมกริช รุมดอน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่หลากหลายศาสตร์สาขาวิชา ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญในการสนับสนุนบริการด้านการบริการความรู้และศาสนา เช่น การบริการของศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา (American Corner) ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน (Bahrain Information Center) ห้องพุทธทาส (Buddhadasa Collection) และห้องละหมาด เป็นต้น (คมกริช รุมดอน, 2565) รวมถึงมีภารกิจหลักในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ฐานข้อมูลฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นแหล่งสารสนเทศประเภทสถาบันที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ด้วยสารสนเทศและความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ มาลี ไชยเสนา (2550) ที่กล่าวว่า ห้องสมุดเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างพื้นที่แห่งการพัฒนาความรู้ของประชาชน เป็นแหล่งในการให้บริการด้านสารสนเทศ ความรู้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและกรอบแนวคิดของ สรวัชร์ สุดแก้ว (2563) ภาวิดา กระบะเงิน (2556) นันทภัทร วรเสาหฤท (2558) นันทภัทร วรเสาหฤท (2558) สุริยะ บุตรไธสงค์ (2557) อัจฉรา อ่วมเครือ และปาริฉัตร อารยะจารุ (2556) สายธาร สุเมธอธิคม โสภา ไทยลา และบัวระภา กลยนีย์ (2556) วริศศรา สุขแพทย์ (2556) และเลิศเชาว์ สุทธาพานิช (2556) นพรัตน์ โมธินา (2556) อมรพิมล พิทักษ์ (2555) มาลีวัลย์ นิโรจน์ (2555) วรท สุโกศล (2555) กิตติพันธ์ จันทร์ศรีเมือง (2555) ฐิติรัตน์ สังฆมโนเวศ (2555) มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ และคณะ (2548) พบว่า นักศึกษาจะมีการเข้าใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ เพียงเพราะว่าความน่าเชื่อถือของบริการ ความมั่นใจในการบริการ กายภาพและทัศนียภาพ การดูแลเอาใจใส่การบริการ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การประสานงานและประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันหากนักศึกษามีความพึงพอใจและมีความต้องการในการใช้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ จึงทำให้เข้ารับการให้บริการได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ภาพรวมของการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคาดว่าผลการวิจัยน่าจะได้ชุดความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดการ วางแผน ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน และพัฒนาการบริการของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ รวมทั้งเป็นแนวทางให้แก่สถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ