เสนอโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย นายวิษณุ เพชรประวัติ ,นายชารีฟ ลามาก
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 3 4 5