OAR Channel Android Application

OAR Channel Android Application

ID 1641

เสนอโดย นายวิษณุ เพชรประวัติ ,นายชารีฟ ลามาก
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน กําลังเป็นกระแสใหม่ของหนทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับเนื้อหาหลายๆ ประเภท รวมไปถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในส่วนสำนักวิทยบริการ ที่ผ่านมามีทั้งสื่อประเภทหนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ รวมไปถึงเว็บไซต์ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นที่สนใจและนํามาใช้งานเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้ากับเทคโนโลยี โดยข้อมูลที่นําเสนอนั้นเป็นข้อมูลที่ทางหน่วยงานได้จัดทำขึ้นโดยแบ่งเป็นรูปแบบรายการ คือ รายการสาระความรู้  รายการเพื่อการเรียนการสอน รายการอบรม สัมมนาทางวิชาการ และรายการพิเศษ

         เนื้อหาที่ได้จะเป็นเนื้อหารูปแบบของสื่อภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ผู้ใช้แอพพลิเคชันนี้จะได้รับความรู้จากสื่อนี้ ซึ่งทาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำการผลิตสื่อนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานแอพพลิเคชันนี้สามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1. เพื่อพัฒนาทางด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นมือถือ
2. พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ใช้ จะได้รับความรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นมือถือ

2.สนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กร

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ระบบการให้บริการสื่อและการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย