เสนอโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, จุฑารัตน์ ปานผดุง,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธ์,กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, จันทิมา จริยวัตกุล,นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง,ศลิษา เลื่ยมสุวรรณ,ถกลรัตน์ ทองได้หนู,นูรียะห์ ดาแซ,นุสรา แดงสุข, แน่งน้อยดวง สุริยา, อรอนงค์ พึงจิตต์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร บัสซาม อุมาลี อิฮซัน สือแต มัรวาน จูแซ และซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
เสนอโดย สมศักดิ์ รัตนน้อย
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 4