ไม้เช็ดกระจกอัจฉริยะ

ไม้เช็ดกระจกอัจฉริยะ

Screenshot 2023-04-26 194513

ID 1905

เสนอโดย สมศักดิ์ รัตนน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ในการเช็ดกระจก แม่บ้านต้องถือ หอบ หิ้วอุปกรณ์หลากหลายชิ้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการหยิบจับหรือการทำความสะอาดกระจก

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์

  1. ออกแบบ
  2. ผลิตต้นแบบ
  3. ทดลองใช้จริง
  4. ปรับปรุง
  5. ผลิตใช้งานจริง

โครงร่างต้นแบบ
version  1 :                                  version 2 :


คาดการงบประมาณ
version 1 ประมาณ 150 บาท
version 2 ประมาณ 200-300 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ช่วยให้แม่บ้านสะดวกในการทำงาน
  • ได้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • ขายต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย