เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, งานบริการสารสนเทศ และชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย มัรวาน จูแซ,อมรพรรณ พัทโร,บัสซาม อุมาลี, อิฮซัน สือแต, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร, นิชดา นวลละออง
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม และทีมงาน
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
1 2 11