การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือที่มีขนาดใหญ่

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือที่มีขนาดใหญ่

feature_img

ID 4872

เสนอโดย ิอดิศักดิ์ อาแว, รักชนก ผ่องอำไพ, แวมูฮามะ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สภาพป้จจุบันหนังสือบางเล่มมีขนาดหนาใหญ่ อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือไม่เอื้่อต่อการทำงาน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

มีแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมหนังสือเล่มใหญ่ เพื่อใช้ทดแทนดอกสว่านเดิม ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีปัญหาต่อการเจาะเย็๋บหนังสือ

โดยมีการคิด ค้น ประดิษฐ์ก้านล้อรถจักรยานยนต์ ทดแทนดอกสว่านตัวสั้น และมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการทำ เช่น สว่านไฟฟ้า ฆ้อน  คัตเตอร์ เข็มเย็บหนังสือ เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ไม้บรรทัดเหล็ก ด้ายเย็บหนังสือ กาวลาเท็กซ์ยี่ห้อTOA ไม้กระดานอัดตัวเล่มหนังสือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักวิทยบริการ
  2. เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพในทำงาน
  3. บริการผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก ให้มีคุณภาพสูงสุด
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

OAR Academy Digital Library โดยเล็งเห็นคุณค่าของหนังสือที่เป็นทรัพยากรหลักของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมือชำรุดต้องซ่อม ให้หมุนเวียนนำกลับมาใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุด ซ่ึ่งในอนาคตสามารถสร้างรายได้ให้กับสำนักวิทยบริการ โดยมีบริการรับซ่อมหนังสือให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม