เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ,วิษณุ เพชรประวัติ,ภาดา สายอ่อนตา,นครินทร์ ปานเกิด,กรกต ขวัญทุม,สุลีมาศ มาสิก
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์, กฤษฏ์ คงสีพุฒ, มูฮัมมัดซากี บูละ, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา นวลละออง และฟาตีมะ บากา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย นิชดา ดวงสุริยา, ฟาตีมะ บากา, อำนาจ สุคนเขตร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย นิชดา ดวงสุริยา, ฟาตีมะ บากา, อำนาจ สุคนเขตร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
1 2 4