อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเศษวัสดุเหลือใช้อาคารเรียนรวม

อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเศษวัสดุเหลือใช้อาคารเรียนรวม

feature_img

ID 4894

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ,วิษณุ เพชรประวัติ,ภาดา สายอ่อนตา,นครินทร์ ปานเกิด,กรกต ขวัญทุม,สุลีมาศ มาสิก
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สภาพปัจจุบัน

 1. มีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่จัดซื้อจากร้านค้าทั่วไปมีราคาแพงเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
 2. อุปกรณ์มีการใช้งานตลอด บ่อยๆ ทำให้เกิดความเสียหายจึงต้องทำการจัดซื้อบ่อยครั้ง
 3. อุปกรณ์ที่จัดชื้อมีอายุการใช้งานต่ำ

ปัญหาที่พบ

 1. วัสดุอุปกรณ์ราคาแพง
 2. เสียหายบ่อยครั้ง
 3. อายุการใช้งานน้อย
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
 1. นำเศษวัสดุเหลือใช้และขยะภายในอาคารเรียนรวม ขวดน้ำอัดลม และขวดน้ำทั่วๆไป คัดเลือกและทำความสะอาด
 2. นำขวดน้ำมาตัดเป็นเส้นมีความ กว้าง เท่ากัน
 3. นำเส้นที่ตัดแล้วไปม้วนเข้าแบบ(ทำมาจากไม้กระดาน) เพื่อต้องการให้เป็นเส้นตรง ความยาวตามต้องการ
 4. นำเส้นไปต้มน้ำความร้อนประมาณ 90 องศาประมาณ 5-7 นาที แล้วน้ำมาแช่น้ำเย็นทันที
 5. นำเส้นมาตัดปลายด้านใดด้านหนึ่งให้เท่ากัน
 6. มารวบรวมเส้นให้ได้ตามต้องการ อุปกรณ์ 1ชิ้น ใช้ขวดประมาณ 20-25 ใบ ในการทำ
 7. มาประกอบเข้ารูปเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ไม้กวาดขยะ ทราย น้ำ หยากไย่ แปรงขัดพื้น
 8. นำท่อ pvc ขนาด 6 หุน มาประกอบเป็นตัวยึดทำเป็นด้ามจับ
 9. นำไปทดสอบพร้อมใช้งาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ลดปริมาณขยะในอาคารเรียนรวม
 2. ลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
 3. มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอุปกรณ์ทั่วๆไป หรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อมา
 4. ลดสภาวะโลกร้อน
 5. เป็นการ รีไซเคิล” (Recycle) นำวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ โดยไม่ต้องทิ้งทิ้งไปเป็นขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นในสังคม และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อผลิตสิ่งของใหม่ๆ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม