เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ,วิษณุ เพชรประวัติ,ภาดา สายอ่อนตา,นครินทร์ ปานเกิด,กรกต ขวัญทุม,สุลีมาศ มาสิก
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, งานบริการสารสนเทศ และชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย พรหม จันทาโพธิ์, อำนาจ สุคนเขตร์ และคณิศร รักจิตร
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 4