Idea Suggestion กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่

เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ,วิษณุ เพชรประวัติ,ภาดา สายอ่อนตา,นครินทร์ ปานเกิด,กรกต ขวัญทุม,สุลีมาศ มาสิก
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, งานบริการสารสนเทศ และชารีฟ ลามาก
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย มัรวาน จูแซ,อมรพรรณ พัทโร,บัสซาม อุมาลี, อิฮซัน สือแต, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ