การพัฒนาฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อผลงาน การพัฒนาฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เสนอโดย คมกริช รุมดอน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • จุฑารัตน์ ปานผดุง
  • กมลทิพย์ หลงหา
  • ชารีฟ ลามาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ประชากรที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ จำนวน 3 คน และผู้ใช้งานฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 80 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.95, S.D. = 0.07) และความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.60, S.D. = 0.49)

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PULINET วิชาการ 2565