ให้บริการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ในช่วงโควิด

ชื่อผลงาน ให้บริการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ในช่วงโควิด
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  • ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ
เอกสารผลการประเมิน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากในขณะนั้นมีประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ปิดบริการหอสมุดฯ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการภายในหอสมุดฯ ทางหอสมุดฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหอสมุดฯ ในช่วงที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในหอสมุดฯ และเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ประกอบด้วยเมนูของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของเมนูผู้ใช้บริการนั้น ให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ วันและเวลาที่ต้องการรับทรัพยากรสารสนเทศ และในส่วนเมนูของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีผู้ใช้บริการส่งคำขอยืม ระบบจะส่งอีเมลเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาจัดการในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ยืม และรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สามารถทำการปรับเปลี่ยนสถานะการยืมได้

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PSU Innovation Challenge 2564
- PULINET วิชาการ 2565