โครงการ IT Help Desk

ชื่อผลงาน โครงการ IT Help Desk
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ภัทธ์ เอมวัฒน์
  • ชารีฟ ลามาก
  • ฟิกรี เจ๊ะนุ๊
  • แวมูฮามะ มะดีเยาะ
  • เสริญ ช่วยชำแนก
  • นริศรา เฮมเบีย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดฯ มีการนำเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุด อย่างไรก็ตามบุคลากรและผู้ใช้บริการก็มักประสบปัญหาทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างเสมอ แม้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีช่างเทคนิคคอยให้ความช่วยเหลือ แต่ในบางครั้งก็ไม่เพียงพอหรือทันต่อความต้องการที่เร่งด่วน อาทิเช่น – ความล่าช้าในการเข้าถึงการให้บริการ – ผู้ใช้บริการไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่ – หาเจ้าหน้าที่ไม่พบ, เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ณ จุดให้บริการ ฯลฯ จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว มีผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้เกิดความติดขัด หรือหยุดชะงักลงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของห้องสมุด และส่งผลในด้านลบต่อการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

ไอเดียต้นทาง