IT Help Desk

IT Help Desk

ithd

ID 670

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, เสริญ ช่วยชำแนก, นริศรา เฮมเบีย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดฯ มีการนำเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุด อย่างไรก็ตามบุคลากรและผู้ใช้บริการก็มักประสบปัญหาทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างเสมอ แม้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีช่างเทคนิคคอยให้ความช่วยเหลือ แต่ในบางครั้งก็ไม่เพียงพอหรือทันต่อความต้องการที่เร่งด่วน อาทิเช่น

– ความล่าช้าในการเข้าถึงการให้บริการ

– ผู้ใช้บริการไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่

– หาเจ้าหน้าที่ไม่พบ, เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ณ จุดให้บริการ ฯลฯ

จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว มีผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้เกิดความติดขัด หรือหยุดชะงักลงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของห้องสมุด และส่งผลในด้านลบต่อการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

รายละเอียด: เปิดบริการเชิงรุกในชื่อ “IT Help Desk” โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ IT ของห้องสมุด (โปรแกรมเมอร์ 3 คน และช่างเทคนิค 2 คน) ไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์

โดยจุดบริการประกอบด้วย

1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)

2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)

3. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)

4. อาคาร JFK (ตึกเก่า)

5. ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ลักษณะการทำงาน: ตั้งโต๊ะให้บริการแบบ One Stop Service เกี่ยวกับไอทีทั้งหมด เช่น สอบถาม- ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แก้ไขปัญหา Hardware/Software การใช้งานระบบสารสนเทศ ฯลฯ เมื่อแก้ไข/ช่วยเหลือเสร็จสิ้นจะทำการบันทึกการทำงานลงในระบบแจ้งซ่อม

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการของห้องสมุด

อุปกรณ์ที่ใช้: โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ป้าย Pop-Board อุปกรณ์ซ่อมเบื้องต้น กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เครือข่าย

งบประมาณ: 3000 บาท สำหรับค่าจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์, ทำป้าย, จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเบื้องต้น

ระยะเวลาโครงการ: เมษายน-มิถุนายน 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

2. แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที ทันต่อความต้องการ

3. เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

4. เพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

5. เพิ่มปริมาณการใช้บริการด้านไอทีของห้องสมุด

6. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของงานไอทีและห้องสมุด

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

บริการเชิงรุกที่เหนือความคาดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม