เสนอโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
1 2 6