ระบบจัดตารางการปฏิบัติงาน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ชื่อผลงาน ระบบจัดตารางการปฏิบัติงาน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ชารีฟ ลามาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

ระบบจัดตารางการปฏิบัติงาน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดทำขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ เนื่องจากบุคลากรต้องปฏิบัติงานเป็นรอบ โดยแบ่งตามกลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บรรณารักษ์ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และแบ่งหน้าที่ตามจุดบริการของหอสมุดฯเพื่อรองรับการให้บริการนอกเวลาราชการ ตามเวลาเปิดให้บริการของหอสมุดฯ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1) กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ