การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่านระบบติดตามหนี้สิน

ชื่อผลงาน การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่านระบบติดตามหนี้สิน
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • พนิตา แวดือรามัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
เอกสารผลการประเมิน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีการปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้สินของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบติดตามหนี้สินที่พัฒนาขึ้นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมจำนวนหนี้ที่เกิดจากการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลสมาชิกบุคคลภายในประเภทนักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างกับห้องสมุดไปยังงานทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี เพื่อระงับสิทธิ์การลงทะเบียนไว้ชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้จะทำการชำระหนี้สินเสร็จสิ้น การปรับปรุงงานในครั้งนี้นอกจากช่วยลดเวลาและขั้นตอนการติดตามหนี้สินของเจ้าหน้าที่ได้แล้ว ยังสามารถควบคุมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนและการขอจบการศึกษาของนักศึกษาที่ยังมีหนี้สินกับห้องสมุดได้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะหนี้ของตนเองกับห้องสมุดได้ตลอดเวลาและทำการชำระหนี้สินผ่านระบบออนไลน์ได้

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PSU Innovation Challenge 2566
- PSULINET Showcase 2565
- PULINET วิชาการ 2566