เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, จอมใจ เพชรกล้า, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์,ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
1 2