save energy

save energy

feature_img[1]

ID 833

เสนอโดย สมบัติ นพจนุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเมื่อเปิดบริการ

2.เจ้าหน้าที่ลืมปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเมื่อปิดสำนักงาน

3.ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องน้ำเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีผู้ใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้เข้าใช้ และจะปิดเมื่อไม่มีผู้เข้าใช้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดเวลาการเปิดปิดไฟฟ้าในห้องน้ำ

2.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

3.ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย