OAR Statement Box

OAR Statement Box

feature_img[1]

ID 813

เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
  1. ค้นหาคำสั่งของสำนักวิทยบริการย้อนหลัง ไม่เจอ
  2. ตรวจสอบคำสั่งยาก
  3. ไม่มีแหล่งรวบรวมคำสั่ง
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  1. พัฒนาระบบเก็บคำสั่งสำนักวิทยบริการ เป็นรายปี
  2. สามารถค้นหาคำสั่งโดยใช้ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง วันที่ออกคำสั่ง ชื่อบุคลากร ปี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีแหล่งรวบรวมคำสั่ง
  2. สะดวกในการค้นหา
  3. ลดการใช้กระดาษ
  4. บุคลากรสามารถค้นคำสั่งได้จากระบบ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม