MMT – Monday Morning Talk

MMT - Monday Morning Talk

feature_img[1]

ID 750

เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ในแต่ละงานยังพบปัญหาการสื่อสารข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดให้มีการพูดคุยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละงาน ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 09.00-10.00 น. (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า) มีการบันทึกและนำเสนอข้อมูลให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
  2. บุคลากรร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงงาน
  3. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
  4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม