Kids for Learning

Kids for Learning


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 648

เสนอโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ ,มูฮัมมัดซากี บูละ,
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากทางฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการในการจัดพิมพ์ไวนิล สติ๊กเกอร์ ซึ่งทำให้ มีตลับหมึก หรือ
กล่องใส่ผงหมึกเหลือเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มได้วิเคราะห์ถึงความแข็งแรงของตลับหมึก จึงได้ข้อสรุปว่า
สามารถนำมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงเกิดไอเดียนำมาทำเป็นโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ
โดยจะมีลายบนด๖เป็นสื่อสำหรับน้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ผ่านโต๊ะเขียนไปด้วย

**ตลับหมึกไว้ใช้ประโยชน์ในสถานที่ทำงาน จึงนำมาประยุกต์เป็นสื่อเรียนรู้สำหรับเด็ก

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์สิ่งของเหลือใช้ให้มีคุณค่ามากขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ลดปริมาณขยะ
ขั้นตอน
1. รวบรวมตลับหมึก แกนไวนิล นำไปทำความสะอาดให้เรีนยร้อย
2. นำตลับมหึกมาต่อกันโดยให้เศษสติ๊กเกอร์มาพันกันให้เกิดความคงทน
ติดกระดานไม้อัดลงไปตัวโต๊ะเพื่อความคงทนแข็งแรงมากขึ้น
3. นำแกนไวนิลมาวัดขนาดให้เท่าๆกัน 4 อัน แต่ตัดให้เท่าๆกันเพื่อทำขาโต๊ะและนำไปติดกับตัวโต๊ะ
4. ออกแบบลายเพื่อติดบนโต๊ะ เป็นคำศัพท์สำหรับเด็กๆ จากนั้นเอามาติดให้เรียบร้อย
5. ทาสี เพื่อเติมความสวยงาม

**นำตลับหมึกมาต่อติดกันให้เป็นกระดานแสดงสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อักษร A-Z

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
– บุคลากรได้มีไอเดียใหม่ๆมาเสนอในงานออกแบบ
– บุคลากรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ลดปริมาณขยะภายในสำนักงาน

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านของการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับองค์กร
และสร้างผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม