Contact everytime

Contact everytime


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 671

เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ หน้าที่ในที่ทำงาน หน้าที่ดูแลครอบครัง บิดามารดา ลูก สามี เพื่อน สังคม เมื่อหน้าที่มีอยู่มากมายจนกลายเป็นเหมือนภาระ เราจะทำอย่างไรให้สามารถจัดการกับภาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบจดตารางงาน และการติดต่อประสานงานพร้อมกันของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีการบันทึกตารางงานและกิจกรรมประจำวันที่สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานติดต่อและการทำงานร่วมกัน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย