Contact everytime

Contact everytime

feature_img

ID 671

เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ หน้าที่ในที่ทำงาน หน้าที่ดูแลครอบครัง บิดามารดา ลูก สามี เพื่อน สังคม เมื่อหน้าที่มีอยู่มากมายจนกลายเป็นเหมือนภาระ เราจะทำอย่างไรให้สามารถจัดการกับภาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบจดตารางงาน และการติดต่อประสานงานพร้อมกันของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีการบันทึกตารางงานและกิจกรรมประจำวันที่สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานติดต่อและการทำงานร่วมกัน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย