Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เสนอโดย นายอำนาจ สุคนเขตร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย กุลวดี สาระพร
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ศลิษา, นริศรา, ศิริรัตน์, กลสมรรถ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ