เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

Screenshot 2023-04-26 193920

ID 2326

เสนอโดย นายอำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากการสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือไอทีสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

แนะนำการใช้เครื่องมือไอทีต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

ขั้นตอน/ระบบงาน

  1. รวบรวมเครื่องมือไอทีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
  2. จัดทำสื่อแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ
  3. แนะนำและเผยแพร่สื่อแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ
  4. ผู้ใช้บริการประเมินผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กำหนดแล้วเสร็จ

เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการ

นายอำนาจ สุคนเขตร์

นายวิษณุ เพชรประวัติ

นายคณิศร รักจิตร

และนายอนุภาพ ด้วงนิ่ม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแหล่งเรียนรู้แนะนำการใช้เครื่องมือไอทีสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม