JFK Dare to Share

JFK Dare to Share

Screenshot 2023-04-26 194643

ID 1899

เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันจำนวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีจำนวนลดลง เนื่องจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป นอกจากนี้ผู้ใช้บริการอาจมีปัญหาต่อการใช้บริการที่เราไม่สามารถทราบได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบ JFK Dare to Share ขึ้นมาเพื่อรองรับแนวคิดและโครงการจากผู้ใช้บริการ โดยให้ผู้ใช้บริการเสนอแนวคิด ปัญหา ความต้องการทุกอย่างผ่านทางระบบ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการได้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการ เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้บริการต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. ได้แนวคิดและโครงการส่งเสริมการใช้บริการใหม่ๆ
  3. เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ
  4. ได้ทราบคลังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ใช้บริการ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานหอสมุดฯ มากขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม