IT Help Desk

IT Help Desk

ithd
ID: IN001492417032560
ชื่อเรื่อง IT Help Desk
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, เสริญ ช่วยชำแนก, นริศรา เฮมเบีย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดฯ มีการนำเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุด อย่างไรก็ตามบุคลากรและผู้ใช้บริการก็มักประสบปัญหาทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างเสมอ แม้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีช่างเทคนิคคอยให้ความช่วยเหลือ แต่ในบางครั้งก็ไม่เพียงพอหรือทันต่อความต้องการที่เร่งด่วน อาทิเช่น

– ความล่าช้าในการเข้าถึงการให้บริการ

– ผู้ใช้บริการไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่

– หาเจ้าหน้าที่ไม่พบ, เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ณ จุดให้บริการ ฯลฯ

จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว มีผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้เกิดความติดขัด หรือหยุดชะงักลงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของห้องสมุด และส่งผลในด้านลบต่อการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

รายละเอียด: เปิดบริการเชิงรุกในชื่อ “IT Help Desk” โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ IT ของห้องสมุด (โปรแกรมเมอร์ 3 คน และช่างเทคนิค 2 คน) ไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์

โดยจุดบริการประกอบด้วย

1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)

2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)

3. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)

4. อาคาร JFK (ตึกเก่า)

5. ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ลักษณะการทำงาน: ตั้งโต๊ะให้บริการแบบ One Stop Service เกี่ยวกับไอทีทั้งหมด เช่น สอบถาม- ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แก้ไขปัญหา Hardware/Software การใช้งานระบบสารสนเทศ ฯลฯ เมื่อแก้ไข/ช่วยเหลือเสร็จสิ้นจะทำการบันทึกการทำงานลงในระบบแจ้งซ่อม

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการของห้องสมุด

อุปกรณ์ที่ใช้: โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ป้าย Pop-Board อุปกรณ์ซ่อมเบื้องต้น กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เครือข่าย

งบประมาณ: 3000 บาท สำหรับค่าจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์, ทำป้าย, จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเบื้องต้น

ระยะเวลาโครงการ: เมษายน-มิถุนายน 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

2. แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที ทันต่อความต้องการ

3. เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

4. เพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

5. เพิ่มปริมาณการใช้บริการด้านไอทีของห้องสมุด

6. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของงานไอทีและห้องสมุด

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

บริการเชิงรุกที่เหนือความคาดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล