ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผลงาน ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอโดย อนุภาพ ด้วงนิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อนันต์ คาเรง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PULINET วิชาการ 2566