วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการด้วย Microsoft Power BI

ชื่อผลงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการด้วย Microsoft Power BI
เสนอโดย คมกริช รุมดอน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งรวมความความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชา โดยเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยทรัพยากรกรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากการบริการด้านสารสนเทศแล้ว ยังต้องตระหนักถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การบริการยืมคืน การบริการสืบค้น การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า การบริการยืมระหว่างห้องสมุด การบริการยืมหนังสือออนไลน์ การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งการบริการดังกล่าวถือเป็นพันธกิจหลักขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยข้อมูลมหาศาล (Big Data) ของหน่วยงาน ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมส่วนใหญ่อาศัยการสังเกต และข้อมูลทางสถิติเป็นหลัก ซึ่งกระบวนดังกล่าวปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากข้อจํากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกได้ จากการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้บริการแด่ผู้ใช้บริการ ทำให้หอสมุดฯ กลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการไว้เป็นจำนวนมากแต่ยัง ไม่ได้นํา Big Data เหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หรือทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการนั้นมีผู้ใช้บริการประเภทใดเป็นผู้ยืม ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดถูกยืมมากที่สุดและน้อยที่สุด เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารเทศของผู้ใช้บริการในหอสมุดฯ เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของหอสมุดฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหอสมุดฯ จะทำให้ทราบพฤติกรรม กลุ่ม หรือประเภทของผู้ใช้บริการ สามารถนําผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการของหอสมุดฯ
จากความสำคัญดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI โดยใช้ข้อมูลการยืมทรัพยากรในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) จากฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย Big Data และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การวางแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยให้บรรณารักษ์ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้บริการ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาสม และการปรับเปลี่ยนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้ เช่น การพัฒนาระบบติดตามหนังสือ การแจ้งเตือนยืมต่อผ่าน Line Official หรือสร้างแคมเปญการต่ออายุสมาชิกให้กับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ