ระบบ OAR KRADONG

ชื่อผลงาน ระบบ OAR KRADONG
เสนอโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามสนับสนุนข้อมูลฯ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

เป็นการพัฒนาระบบเพื่อการนำเสนอสารสนเทศโดยรวมของสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย
ข้อมูลองค์กร
ทรัพยากรที่ให้บริการ
การใช้บริการ
นวัตกรรม/วิจัย/พันธกิจเพื่อสังคม
คำสั่งแต่งตั้ง
กิจกรรมสำนักวิทยบริการ
KPI monitoring

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

ไอเดียต้นทาง