ระบบการเข้าถึงวารสารออนไลน์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ JFK Journals: Online Shelf

ชื่อผลงาน ระบบการเข้าถึงวารสารออนไลน์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ JFK Journals: Online Shelf
เสนอโดย นุสรา โต๊ะเซะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ชารีฟ ลามาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการสารสนเทศเป็นหน้าที่หลักของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งวารสารวิชาการเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งของหอสมุดฯ ที่ยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของหอสมุดฯ ว่าด้วยการมุ่งบริการสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาผู้ใช้ให้มีศักยภาพในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันหน่วยงานผลิตวารสารวิชาการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของวารสาร จากฉบับพิมพ์เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีบริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น กอปรกับหอสมุดฯ มีแผนในการลดงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้ฝ่ายจัดหาฯ ลดการบอกรับและต่ออายุวารสารที่ให้บริการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามหอสมุดฯ ยังมีความจำเป็นในการให้บริการวารสารวิชาการตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทำให้หอสมุดฯ ไม่สามารถยกเลิกการให้บริการวารสารแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ หอสมุดฯ จึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องมือการให้บริการวารสารวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยการรวบรวมรายชื่อวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ และพัฒนาระบบการเข้าถึงวารสารออนไลน์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ JFK Journals: Online Shelf ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมทั้งช่วยบรรณารักษ์ในการตรวจสอบจำนวนวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจำเป็นของแต่ละสาขาวิชาที่มีการเปิดสอน ว่ามีวารสารเพียงพอหรือไม่ และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของหอสมุดฯ ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ