การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอโดย นายชารีฟ ลามาก
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ และ 3) ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 1) ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 3 คน 2) ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักวิทยบริการ จำนวน 11 คน และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานสำนักวิทยบริการ จำนวน 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการพัฒนาเป็นเว็บแอพลิเคชัน สามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ฐานข้อมูลของแต่ละระบบ มาผ่านกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลของแต่ละระบบ และนำเสนอสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Centralized) และแสดงสารสนเทศในรูปแบบแดชบอร์ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานของสำนักวิทยบริการนำเสนอสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถค้นหาสารสนเทศผ่านช่องทางเดียว ทำให้สามารถเรียกใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบแดชบอร์ดที่ช่วยให้ผู้บริหารดูแล้วเข้าใจได้ทันที่ และสามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ พยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ และใช้สำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานของสำนักวิทยบริการ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมาก (“X” ̅ = 4.79, S.D. = 0.10) และความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานอยู่ในระดับดีมาก ((“X ” ) ̅= 4.72, S.D. = 0.32) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (“X” ̅ = 4.51, S.D. = 0.58)
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ, ระบบสนับสนุนการบริหารงาน, สำนักวิทยบริการ

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ