การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC

ชื่อผลงาน การพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC
เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลการประเมิน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน สำนักวิทยบริการซึ่งมีภารกิจหลักในการบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากการส่งต่อหนังสือจากผู้ใช้บริการจำนวนมากมายังผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว สำนักวิทยบริการ จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยกระบวนการหมุนตัวเล่มและกรีดกระดาษเพื่อให้การฆ่าเชื้อเข้าถึงหนังสือทุกหน้า ซึ่งเป็นวิธีการในการฆ่าเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ โดยการนำหนังสือที่ถูกยืมไปใช้งานแล้ว เมื่อนำกลับมาส่งคืน จะมีการนำหนังสือเข้าเครื่องกำจัดเชื้อ ครั้งละ 4 เล่ม โดยเครื่องจะทำการหมุนและกรีดกระดาษภายในตัวเล่ม ใช้เวลาประมาณ 12 นาที โดยมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณหน้าเครื่องขณะทำงาน โดยทั่วไปเครื่องกำจัดเชื้อในท้องตลาดสามารถกำจัดเชื้อไวรัสเฉพาะบริเวณพื้นผิวภายนอกของตัวเล่มหนังสือเท่านั้น แต่เครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้ทั้งบริเวณพื้นผิวภายนอกและภายในตัวเล่มหนังสือได้โดยอัตโนมัติ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องกำจัดเชื้อ COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วยแสง UVC โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.348

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PSU Innovation Challenge 2565
- PULINET วิชาการ 2565