การกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีซีภายในตัวเล่มหนังสือ

ชื่อผลงาน การกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีซีภายในตัวเล่มหนังสือ
เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

จากสถานการณ์การแพ่ละบาดของโควิด-19 ทางสำนักวิทยบริการยังคงให้บริการยืมคืนหนังสือแกผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ทางสำนักจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดเชื้อดังกล่าว ซึ่งข้อจำกัดของแสงยูวีซีคือไม่สามารถทะลุผ่านเข้าภายในตัวเล่มได้ ดังนั้นจึงได้พัฒนาวิธีการให้แสงยูวีซีสามารถส่องเข้าไปภายในตัวเล่มหนังสือ

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ