เสนอโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ