การขอใช้บริการหนังสือชำรุด (In-repair)

การขอใช้บริการหนังสือชำรุด (In-repair)

obw16m55cl3kuvr9nA5-o

ID 4864

เสนอโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ผู้ใช้ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ขึ้นสถานะ In-repair จากเว็บ OPAC ซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมหนังสือให้เสร็จตามคิวที่ซ่อมหนังสือ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าหนังสือเล่มใดที่ผู้ใช้ต้องการใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

การเพิ่มปุ่มเพื่อแสดงตัวตนในการต้องการใช้หนังสือชำรุด และแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มดำเนินการซ่อมหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้บริการได้รับหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม