เสนอโดย มัรวาน จูแซ,อมรพรรณ พัทโร,บัสซาม อุมาลี, อิฮซัน สือแต, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ