Techno Print & Delivery

Techno Print & Delivery

Screenshot 2023-04-26 193330

ID 2327

เสนอโดย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเป็นบริการหลักของฝ่ายเทคโนฯ ผู้ใช้บริการได้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยผู้ใช้บริการติดต่อใช้บริการผ่านทางงานธุรการทำให้เสียเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อใช้บริการ ผู้เสนอจึงได้จัดทำบริการนี้ขึ้นมามุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป มีความสะดวกในการใช้บริการมากขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

ผู้ใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลติดต่อ แจ้งรายละเอียดและส่งไฟล์ผ่านทางกล่องข้อความเพจ ฝ่ายเทคโนฯ, อีเมล, ไลน์ หรือโทรศัพท์

ขั้นตอน/ระบบงาน

  1. ผู้ใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลติดต่อ แจ้งรายละเอียดและส่งไฟล์ผ่านทางกล่องข้อความเพจ ฝ่ายเทคโนฯ, อีเมล, ไลน์ หรือโทรศัพท์
  2. แอดมินเพจตอบรับงาน แจ้งค่าบริการเบื้องต้นและนัดหมายส่งผลงานตามความต้องการ
  3. สั่งพิมพ์งานตามรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
  4. เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว แจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบพร้อมค่าใช้จ่ายและช่องทางการชำระเงินค่าบริการ
  5. ออกใบเสร็จรับเงิน
  6. นำส่งผลงานพิมพ์และใบเสร็จรับตามที่ผู้ใช้บริการนัดหมายไว้
  7. ผู้ใช้บริการตรวจรับผลงานพิมพ์และประเมินผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย

ผู้ใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กำหนดแล้วเสร็จ

เสร็จสิ้นแล้วและดำเนินงานอยู่

ผู้ดำเนินการ

นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ

นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ

นายมูฮัมมัดซากี บูละ

นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร

นางสาวนิชดา นวลละออง

และนางสาวฟาตีมะห์ บากา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดภาระการเดินทางของผู้ใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการใช้การบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3. เพิ่มการบริการเชิงรุก

4. ผู้ใช้บริการรู้จักฝ่ายเทคโนฯ เพิ่มมากขึ้น

5. รายได้เพิ่มมากขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม